POLÍTICA DE PRIVACITAT

pocacosa.net

I. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Respectant el que estableix la legislació vigent, Poca Cosa by Sandra (des d’ara, també Lloc Web) es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat a el risc de les dades recollides.

Lleis que incorpora aquesta política de privacitat

Aquesta política de privacitat està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a internet. En concret, la mateixa respecta les normes següents:
– El Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la
lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
– La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).
– El Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (RDLOPD).
– La Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).

Identitat del responsable del tractament de les dades personals

El responsable del tractament de les dades personals recollides en Poca Cosa by Sandra és: Sandra Poca Hidalgo, amb NIF: 46348004Z (en endavant, responsable del tractament). Les seves dades de contacte són les següents:
Direcció: C / Eres, 25 17534 Ribes de Freser
Telèfon de contacte: 605914879
E-mail de contacte: sandra@pocacosa.net

Registre de dades de caràcter personal

En compliment del que estableix el RGPD i la LOPD-GDD, l’informem que les dades personals recaptats per Poca Cosa by Sandra, mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines quedaran incorporades i seran tractades en el nostre fitxer amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre Poca Cosa by Sandra i l’Usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que aquest ompli, o per atendre una sol·licitud o consulta d’aquest.
Així mateix, de conformitat amb el que preveu el RGPD i la LOPD-GDD, llevat que sigui aplicable l’excepció prevista a l’article 30.5 de l’RGPD, es Mantine un registre d’activitats de tractament que
especifica, segons les seves finalitats, les activitats de tractament portades a terme i les altres circumstàncies establertes en el RGPD.

Principis aplicables al tractament de les dades personals.

El tractament de les dades personals de l’Usuari es sotmetrà als següents principis recollits a l’article 5 de l’RGPD i en l’article 4 i següents de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:
– Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l’Usuari prèvia informació completament transparent dels fins per als quals es recullen els
dades personals.
– Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb fins determinats, explícits i legítims.
– Principi de minimització de dades: les dades personals recollides seran únicament els estrictament necessaris en relació amb els fins per als quals són tractats.
– Principi d’exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzats.
– Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només seran mantinguts de manera que es permeti la identificació de l’Usuari durant el temps necessari per als fins del seu tractament.
– Principi d’integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que es garanteixi la seva seguretat i confidencialitat.
– Principi de responsabilitat proactiva: el responsable del tractament serà responsable d’assegurar que els principis anteriors es compleixen.

Categories de dades personals

Les categories de dades que es tracten en Poca Cosa by Sandra són únicament dades identificatives. en cap cas, es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l’article 9 de l’RGPD.

Base legal per al tractament de les dades personals

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. Poca Cosa by Sandra es
compromet a demanar el consentiment exprés i verificable de l’Usuari per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.
L’Usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-lo. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà l’ús del Lloc Web.
En les ocasions en què l’Usuari hagi de o pugui facilitar les seves dades a través de formularis per realitzar consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del Lloc Web, se li informarà en cas que la formalització d’algun d’ells sigui obligatòria pel fet que els mateixos siguin imprescindibles per al correcte desenvolupament de l’operació realitzada.

Caps de el tractament a què es destinen les dades personals

Les dades personals són recollides i gestionats per Poca Cosa by Sandra amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre el Lloc Web i l’Usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que aquest últim ompli o per atendre una sol·licitud o consulta.
Igualment, les dades podran ser utilitzades amb una finalitat comercial de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies de l’objecte social de Poca Cosa by Sandra, així com per a l’extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per adequar al Contingut ofert a l’Usuari, així com millorar la qualitat, funcionament i navegació pel Lloc Web.
En el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà l’Usuari sobre la finalitat o finalitats específics de el tractament a què es destinaran les dades personals; és a dir, de l’ús o usos que es donarà a la informació recopilada.

Períodes de retenció de les dades personals

Les dades personals només seran retinguts durant el temps mínim necessari per als fins de la seva tractament i, en tot cas, únicament durant el següent termini: 12 mesos, o fins que l’Usuari sol·liciti la seva supressió.
En el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà l’Usuari sobre el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per
determinar aquest termini.

Destinataris de les dades personals

Les dades personals de l’Usuari no seran compartides amb tercers.
En qualsevol cas, en el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà l’Usuari sobre dels destinataris o les categories de destinataris de les dades personals.

Dades personals de menors d’edat

Respectant el que estableixen els articles 8 de la RGPD i 7 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de forma lícita per Poca Cosa by Sandra. Si es tracta d’un menor de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest sol es considerarà lícit en la mesura en què els mateixos ho hagin autoritzat.

Periodes de retenció de les dades personals

Les dades personals NOMÉS seran retinguts durante el temps Mínim Necessari para los Fins de su TRACTAMENT I, en tot cas, Únicament durante el següent Termini: 12 mesos, o Fins que l’Usuari sol·liciti su supressió.
Al Moment en Què s’obtinguin els tats personals, s’informarà l’Usuari sobre el Termini durante lo qual és conservessin els tats personals o, Quan AIXÒ no va seguir possible, a els Criteris utilitzats per determinar AQUEST Termini.

Destinataris de les dades personals. Les dades personals de l’Usuari no seran compartides amb TERCERS. En QUALSEVOL cas, al Moment en què s’obtinguin els tats personals, s’informarà l’Usuari sobre dels Destinataris o els categories de Destinataris de les dades personals.

Dades personals de menors d’edat RESPECTANT el qual estableixen a els articles 8 del RGPD i 7 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, NOMÉS a els majors de 14 anys podran atorgar su Consentiment per al Tractament de les Seves dades personals de forma lícita per Poca Cosa by Sandra. Si és tracta d’un menor de 14 anys, serà Necessari el Consentiment dels parells o tutors per al Tractament, i AQUEST sol és considerarà licit en la mesura en que Els MATEIXOS ho hagin autoritzat.

Drets derivats del tractament de les dades personals

L’Usuari té sobre Poca Cosa by Sandra i podrà, per tant, exercir davant el responsable del tractament els següents drets reconeguts en el RGPD i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:
– Dret d’accés: És el dret de l’Usuari a obtenir confirmació de si Poca Cosa by Sandra està tractant o no les seves dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les seves dades concrets de caràcter personal i de el tractament que Poca Cosa by Sandra hagi realitzat o realitzi, així com, entre una altra, de la informació disponible sobre l’origen de les dades i els destinataris de les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos.
– Dret de rectificació: És el dret de l’Usuari a que es modifiquin les seves dades personals que siguin inexactes o, tenint en compte els caps de el tractament, incomplets.
– Dret de supressió (\ “el dret a l’oblit \”): És el dret de l’Usuari, sempre que la legislació vigent no estableixi el contrari, a obtenir la supressió de les seves dades personals quan aquests ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollides o tractades; l’Usuari hagi retirat el seu consentiment al tractament i aquest no compti amb una altra base legal; l’Usuari s’oposi a el tractament i no hi hagi un altre motiu legítim per continuar amb el mateix; les dades personals hagin estat tractats ilícitamentemente; les dades personals hagin de suprimir-se en compliment d’una obligació legal; o les dades personals hagin estat obtinguts producte d’una oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, el Responsable del tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, ha d’adoptar mesures raonables per informar els responsables que estiguin tractant les dades personals de la sol·licitud de l’interessat de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals.
– Dret a la limitació del tractament: És el dret de l’Usuari a limitar el tractament de les seves dades personals. L’Usuari té dret a obtenir la limitació del tractament quan impugni l’exactitud de les seves dades personals; el tractament sigui il·lícit; el responsable del tractament ja no necessiti les dades personals, però l’Usuari ho necessiti per fer reclamacions; i quan l’Usuari s’hagi oposat a el tractament.
– Dret a la portabilitat de les dades: En el cas que el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats, l’Usuari tindrà dret a rebre del responsable del tractament les seves dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el responsable del tractament transmetrà directament les dades a aquest altre responsable.
– Dret d’oposició: És el dret de l’Usuari a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de Poca Cosa by Sandra.
– Dret a no ser a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils: És el dret de l’Usuari a no ser objecte d’una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals, inclosa l’elaboració de perfils, existent llevat que la legislació vigent estableixi el contrari.
Així doncs, l’Usuari podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida al Responsable del tractament amb la referència \ “RGPD-pocacosa.net \”, especificant:
Nom, cognoms de l’Usuari i còpia del DNI. En els casos en què s’admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa l’Usuari, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda, per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat.
Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a la qual es vol accedir.
Domicili a efecte de notificacions.
Data i signatura de la persona sol·licitant.
Tot document que acrediti la petició que formula.
Aquesta sol·licitud i tot altre document adjunt podrà enviar-se a la següent direcció i / o correu electrònic:
Adreça postal: C / Eres, 25 17534 Ribes de Freser
Correu electrònic: sandra@pocacosa.net

Enllaços a llocs web de tercers

El lloc web pot incloure enllaços o enllaços que permeten accedir a pàgines web de tercers diferents de Poca Cosa by Sandra, i que per tant no són operats per Poca Cosa by Sandra. els titulars d’aquests llocs web de disposar de les seves pròpies polítiques de protecció de dades, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat.

Reclamacions davant l’autoritat de control

En cas que l’Usuari consideri que existeix un problema o infracció de la normativa vigent en la forma en què s’estan tractant les seves dades personals, té dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control, en particular, a l’Estat en el qual tingui el seu residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció. En el cas d’Espanya, l’autoritat de control és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es).

II. ACCEPTACIÓ I CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE
PRIVACITAT

Cal que l’Usuari hagi llegit i estigui d’acord amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta política de privacitat, així com que accepti el tractament de les seves dades personals perquè el responsable del tractament pugui procedir a la mateixa en la forma, durant els terminis i per a les finalitats indicades. L’ús del Lloc Web implicarà l’acceptació de la Política de
Privacitat del mateix.
Poca Cosa by Sandra es reserva el dret a modificar la seva Política de Privadesa, d’acord al seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d’aquesta Política de Privacitat no seran notificats de forma explícita a l’Usuari. Es recomana a l’Usuari consultar aquesta pàgina de manera periòdica per estar al
cas dels canvis o actualitzacions.
Aquesta política de privacitat va ser actualitzada per adaptar-se a l’Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
Aquest document de Política de Privacitat d’un lloc web ha estat creat mitjançant el generador de plantilla de política de privacitat en línia el dia 2020.11.28.